Taryfikator mandatów

PDF Drukuj Email

Taryfikator mandatów - przepisy o ruchu pieszych

Naruszenie Grzywna (zł)
Zasady ogólne i przepisy porządkowe
Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd: 1) na przejściach dla pieszych 50
Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd: 2) w miejscach innych niż przejścia dla pieszych 100
Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi 100
Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni 50
Niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych 50
Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi: 1) na obszarze zabudowanym 50
Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi: 2) na obszarze niezabudowanym 100
Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko 50
Przebieganie przez jezdnię 50
Chodzenie po torowisku 50
Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub pótzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie 100
Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku-z pobocza 50
Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi 50
Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim 50
Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko 50
Korzystanie z dróg niedostępnych dla pieszych 50
Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów 50

Taryfikator mandatów - przepisy dotyczące ruchu pojazdów

Naruszenie Grzywna (zł)
Zasady ogólne i przepisy porządkowe
Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu 150
Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem 100
Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem 250
Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy 100
Przewożenie dziecka w pojeździe: 1) poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci 150
Przewożenie dziecka w pojeździe: 2) w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera 150
Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa 100
Nieużywanie hełmu ochronnego przez kierującego motocyklem lub motorowerem 100
Kierowanie motocyklem lub motorowerem przewożącym pasażerów nieużywających hełmu ochronnego 100
Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem 150
Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem 200
Wjeżdżanie na pas między jezdniami 100
Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego 150
Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze 150
Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego 300
Włączanie się do ruchu
Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu 300
Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym 200
Naruszenie obowiązków przez kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego 200
Prędkość i hamowanie
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości: do 10 km/h do 50
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości: o 11-20 km/h 50-100
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości: o 21-30 km/h 100-200
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości: o 31-40 km/h 200-300
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości: o 41-50 km/h 300-400
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości: o 51 km/h i więcej 400-500
Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie 100-300
Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym 50-200
Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi 200
Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu
Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić 200-400
Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych 200
Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru 200
Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem 150
Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu 250
Wymijanie, omijanie i cofanie
Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu 500
Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu 250
Utrudnianie ruchu podczas cofania 50-200
Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach 200
Wyprzedzanie
Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi 200
Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi 200
Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy: 1) ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu 250
Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy: 2) kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania 250
Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia 300
Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi 300
Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach 300
Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi 300
Wyprzedzanie z niewłaściwej strony lub bez zachowania bezpiecznego odstępu 200
Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym 350
Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku usunięcia się jak najbardziej w prawo i - w razie potrzeby - zatrzymania się w celu ułatwienia wyprzedzenia 100
Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym 300
Przecinanie się kierunków ruchu
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu 350
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym na skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę poprzeczną 350
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni 350
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów 350
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią 350
Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej 350
Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe 300
Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku 100
Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone 300
Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy 300
Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym 250
Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy 100
Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy 300
Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza
Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza 200
Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz obowiązku korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe - to jazdy jak najbliżej krawędzi jezdni 100
Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych 100
Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym 100
Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza 100
Holowanie
Holowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący niemający wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem 250
Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe 250
Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach 250
Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony 250
Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego 250
Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą) 250
Przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz ruchu zwierząt
Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez: 1) niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania 100
Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez: 2) nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym 150
Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez: 3) brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego 150
Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez: 4) niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym 100
Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez: 5) niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania 50
Przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz ruchu zwierząt
Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku 50
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych 50
Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu 50
Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach 50
Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów 100
Naruszenie przez kierującego rowerem na przejeździe dla rowerzystów zakazu wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd 150
Naruszenie przez kierującego rowerem na przejeździe dla rowerzystów zakazu zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny 100
Naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o korzystaniu z chodnika 50
Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni 100
Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem 100
Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek 50
Naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej drogi lub części drogi 100
Pędzenie zwierząt płochliwych, niesprawnych fizycznie lub niedających sobą kierować 50
Pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi 50
Naruszenie przez poganiacza obowiązku poruszania się po lewej stronie pędzonych zwierząt 50
Naruszenie przez poganiacza obowiązku używania, w okresie niedostatecznej widoczności, odpowiedniego oświetlenia 50
Naruszenie przez poganiacza zakazu pędzenia zwierząt po określonych drogach 50
Naruszenie przez poganiacza zakazu przepędzania zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość 50
Naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierząt na jezdni 50
Naruszenie przez poganiacza zakazu dopuszczania do zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów 50
Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią 50
Pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku 50
Naruszenie wprowadzonych przez radę powiatu zakazów pędzenia zwierząt 50
Autostrady i drogi ekspresowe
Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej 300
Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej 300
Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone 250
Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu 300
Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu 300
Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej 300
Zatrzymanie i postój
Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu 100-300
Niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem przez kierującego w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego 100
Zatrzymywanie pojazdu: 1) na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania 300
Zatrzymywanie pojazdu: 2) na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu - także za nimi 100-300
Zatrzymywanie pojazdu: 3) w tunelu, na moście lub na wiadukcie 200
Zatrzymywanie pojazdu: 4) na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię 100
Zatrzymywanie pojazdu: 5) na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni 100
Zatrzymywanie pojazdu: 6) w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania 100
Zatrzymywanie pojazdu: 7) przy lewej krawędzi jezdni 100
Zatrzymywanie pojazdu: 8) na pasie między jezdniami 100
Zatrzymywanie pojazdu: 9) w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką - na całej jej długości 100
Zatrzymywanie pojazdu: 10) w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu 100
Zatrzymywanie pojazdu: 11) na drodze dla rowerów 100
Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku 150
Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku 100
Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej 100
Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym 150-300
Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd 100
Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu 100
Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską 100
Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone 100
Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m 200-300
Używanie świateł zewnętrznych
Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu 200
Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu 100
Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej 100
Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby 200
Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności 150-300
Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami 200
Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych 100
Używanie "szperacza" podczas jazdy 100
Używanie pojazdów w ruchu drogowym
Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym 300
Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim 200
Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych 200
Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne 100
Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu 50
Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi 100
Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem 100
Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery jednośladowe 200
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez: 1) kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież 200
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez: 2) oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone 50
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez: 3) kierującego innym pojazdem 200
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby 200
Niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych 200
Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych 200
Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego 100
Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic 50
Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem do 300
Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym państwo rejestracji 100
Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany 100
Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym 100
Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep
Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne 200
Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony 100
Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób 150
Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy 200
Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich 150
Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego 100-300
Przewóz osób
Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu 100-300
Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu 100
Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach 100
Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy 100
Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy 50

Taryfikator mandatów - kierujący

Naruszenie Grzywna (zł)
Kierowanie pojazdem silnikowym lub tramwajem przez osobę nie mającą: 1) uprawnień do kierowania pojazdami 500
Kierowanie pojazdem silnikowym lub tramwajem przez osobę nie mającą: 2) uprawnień wymaganych dla danego rodzaju pojazdu 300
Kierowanie bez uprawnień rowerem lub pojazdem zaprzęgowym 100
Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów 50 za każdy dokument, nie więcej niż 250

Taryfikator mandatów - inne wykroczenia

Naruszenie Grzywna (zł)
Samowolne umieszczanie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia lub zasłanianie znaku, sygnału drogowego oraz urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczającego lub kontrolnego 400
Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi 300
Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osobę niemającą wymaganych uprawnień 300
Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd: 1) pojazdu do jazdy na drodze publicznej nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do speł ie ia swojego przeznaczenia 50-200
Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd: 2) pojazdu do jazdy na drodze publicznej pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu 50
Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej 50-200
Samowolne umieszczanie na drodze znaków, napisów lub symboli 100
Wypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym 50
Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości 200
Uchylanie się od obowiązku oczyszczania i usuwania błota, kurzu, śniegu lub lodu z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami lub osiedlami 200
Naruszenie przepisów w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach 200-500

Taryfikator mandatów - inne wykroczenia

Naruszenie Grzywna (zł)
Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym Kwota mandatu karnego przypisana za naruszenie stanowiące przyczynę zagrożenia powiększona o 200, jednak nie więcej niż 500
Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka Kwota mandatu karnego przypisana za naruszenie stanowiące przyczynę zagrożenia powiększona o 200, jednak nie więcej niż 500